04. februar 2013

Daihoku denshin no wakaki tsushinshi: Furederikku Korubi no Nagasaki taizaiki

(A young telegraphist of Great Northern – Frederik Kolvig’s records of his stay in Nagasaki)

Af Yoichi Nagashima
Nagasaki Shinbun shinsho 27, Nagasaki Shinbunsha
Nagasaki 2013

Link