Rammerne for et projektorienteret forløb

Her kan du læse mere om de rammer, der gælder for projektorienterede forløb mellem virksomheder og studerende.

Kontrakt: Forud for det projektorienteret forløb, skal der være indgået en kontrakt. Forløbet kan begynde, når virksomhed, studerende og instituttet har underskrevet kontrakten. Kontrakten ligger på intranet og den studerende har adgang til den.

Arbejdsopgaver: Forløbet skal tage udgangspunkt i de arbejdsopgaver, som er fastlagt i kontrakten. Arbejdsopgaverne skal være afgrænsede projekter eller opgaver, hvor den studerende får afprøvet og udviklet nogle af sine akademiske kompetencer. Arbejdsopgaverne skal være af akademisk relevant karakter og afspejle de faglige mål for det projektorienterede forløb i den studerendes studieordning. Den studerende kan selv bidrage til kontraktens udformning med disse oplysninger. Arbejdsopgaver, som ikke kræver akademiske kompetencer som fx lettere kontorarbejde og praktisk arbejde, skal være meget begrænsede.

Supervisor i virksomheden: Virksomheden skal udpege en kontaktperson, som skal være den studerendes supervisor. Kontaktpersonen skal undervejs kunne hjælpe, guide og støtte den studerende i udførelse af opgaverne samt have blik for at den studerende får det aftalte udbytte ud af forløbet. Supervisoren skal løbende evaluere den studerendes arbejde og give vedkommende feedback. Formen skal fremgå af kontrakten og kan tage form af sidemandsoplæring, følordning, sparring, instruktion, ugemøder etc.

Vejleder på universitetet:  Instituttet laver den studerende en aftale med en vejleder (underviser), som fungerer som eksaminator på den afsluttende prøve.

Tidsnormer: Forløbet må ikke være studietidsforlængende. Forløbet skal overholde de timenormer, som er fastlagt af studienævnet. Medmindre andet aftales i kontrakten, skal timerne placeres inden for almindelig arbejdstid. Der skal tages hensyn til, at den studerende skal have tid til at følge evt. undervisning på universitetet, samt udarbejde en praktikrapport og forberede sig til eksamen.

Udgifter: Den studerende må ikke få løn for det projektorienterede forløb, da forløbet er SU-berettiget. Virksomheden kan dog yde tilskud til dokumenterede udgifter tilknyttet forløbet som fx udgifter til transport, telefon eller husleje.