Evaluering af undervisning på ToRS

Brev om undervisningsevaluering 

(English version below)

Kære alle,

Studienævnet vil gerne minde undervisere og studerende om at afvikle undervisningsevaluering af instituttets kurser, både midtvejsevaluering og slutevaluering.

Studienævnet beder alle undervisere foretage midtvejsevaluering midt i semesteret. Midtvejsevalueringen er et redskab til at afstemme og diskutere forventninger og foreløbige konklusioner internt på kurset. Den kan foretages mundtligt og/eller skriftligt evt. ved brug af dette skema: Delfi eller dette skema: Individuelt. Midtvejsevalueringer skal ikke indsendes til Studienævnet.

Perioden for elektronisk slutevaluering af undervisningen i efterårssemestre ligger generelt i december.

Perioden for elektronisk slutevaluering af undervisningen i forårssemestre ligger generelt i maj.

Evalueringerne skal foretages i forbindelse med en af de sidste  undervisningsgange.

Bed dine studerende om at medbringe computer eller telefon. De skal så enten gå ind på det evalueringslink, de har fået tilsendt eller de skal gå ind på: https://evaluering.ku.dk/  hvor deres evalueringsskemaer ligger og foretage slutevalueringen via telefonen eller på computeren.

Det er vigtigt at evalueringen foregår i forbindelse med undervisningen for at sikre at så mange studerende som muligt evaluerer.

Slutevaluering af specialeforløb, BA-projektforløb og projektorienterede forløb (med praktikophold) evalueres vha. følgende spørgeskemaer:

[Speciale]

[BA-projekt]

[Projektorienterede forløb]

På vegne af studienævnet 

Undervisningsevalueringsudvalget

Step-by-step guide for undervisere:

  • Log in på https://evaluering.ku.dk/ med din KU-bruger.
  • Dit kursus bør nu stå under ”Mine evalueringer”. Hvis kursusevalueringen er åben eller overstået, vil dine kurser fremgå her ind til næste evaluering. Hvis der står ”Du har ingen evalueringer”, betyder dette, at der enten ikke er åbnet for evalueringerne endnu, eller at du enten ikke er tilknyttet kurset korrekt i KUs systemer. Henvend dig til den ansvarlige på instituttet, hvis du er i tvivl.
  • Efter åbningen af evalueringen kan du løbende følge udviklingen i besvarelserne, hvis du har lyst. Du kan enten klikke på ”Alle resultater” på kurset, eller du kan klikke på det lille blå link: ”Undervisning”. Dine studerende kan også løbende se de kvantitative besvarelser, når de har besvaret skemaet, men ikke fritekstbesvarelserne.
  • Hvis du ønsker at få en pdf eller et excel ark ud med resultaterne (evt. foreløbige), kan det ske på to måder:

o   Hvis det blot er for et enkelt kursus kan du klikke dig ind under resultaterne som beskrevet ovenfor, scrolle helt ned i bunden og klikke på enten ”Download Exceldata” eller ”Resultater i PDF”.

o   Hvis du gerne vil have en sammenligning af flere kurser, skal du i højresiden under menupunktet ”Mine evalueringer” markere de ønskede kurser. Herefter kan du nederst på siden igen vælge enten at få data ud i hhv. excel/pdf, eller du kan se flere kurser sammenholdt inde i systemet ved at klikke på ”Sammenlign resultater”.


Letter about evaluation

Dear all,

The Study Board would like to remind teachers and students alike to conduct the course-evaluations, mid-term evaluations and also final evaluations.

The Study Board asks all professors with teaching to conduct mid-term evaluations of their courses half way through the term. The mid-term evaluation is a means to adjust and discuss expectations and conclusions internally on the course. It can be carried out orally and/or in writing, possibly using this questionnaire: Delfi or this questionnaire: Individual. Please note that mid-term evaluations should not be forwarded to the Study Board.

The period of electronic final evaluation of the fall semester is generally in December.

The period of electronic final evaluation of the spring  semester is generally in May.

The evaluations should be conducted in connection with one of the last classes of the term. Ask your students to bring their computer or their mobile phone. They can get access to the electronic evaluation forms either by logging in through the evaluation link they have received or on: https://evaluering.ku.dk/  

It is important that the evaluation is done in connection with the teaching to make sure that as many students as possible use the opportunity to evaluate their courses.

Final evaluation of masters thesis, bachelor’s project and academic internship are done in these questionnaires:

[Masters thesis]

[Bachelor’s project]

[Academic internship]

On behalf of the Study Board,

The Committee on Evaluation of Teaching

Oversigt over evalueringsrapporter på ToRS og Evalueringsplan for ToRS

Oversigten og rapporterne ses her