Evaluering af undervisning på ToRS

Brev om undervisningsevaluering 

(English version below)

Kære alle,

Studienævnet vil gerne minde undervisere og studerende om at afvikle undervisningsevaluering af instituttets kurser, både midtvejsevaluering og slutevaluering.

Studienævnet beder alle undervisere foretage midtvejsevaluering midt i semesteret. Midtvejsevalueringen er et redskab til at afstemme og diskutere forventninger og foreløbige konklusioner internt på kurset. Den kan foretages mundtligt og/eller skriftligt evt. ved brug af dette skema: Delfi eller dette skema: Individuelt. Midtvejsevalueringer skal ikke indsendes til Studienævnet.

Perioden for elektronisk slutevaluering af undervisningen i efterårssemestre er fra den 1. december til den 15. december.  

Perioden for elektronisk slutevaluering af undervisningen i forårssemestre ligger generelt i maj.

Evalueringerne skal foretages i forbindelse med en af de sidste  undervisningsgange.

Bed dine studerende om at medbringe computer eller telefon. De skal så enten gå ind på det evalueringslink, de har fået tilsendt eller de skal gå ind på: https://evaluering.ku.dk/  hvor deres evalueringsskemaer ligger og foretage slutevalueringen via telefonen eller på computeren.

Det er vigtigt at evalueringen foregår i forbindelse med undervisningen for at sikre at så mange studerende som muligt evaluerer.

Slutevaluering af speciale foretages i: dette skema

Slutevaluering af BA-projekt foretages i: dette skema

Slutevaluering af projektorienteret forløb uden tilknyttet undervisningsforløb foretages i: dette skema

På vegne af studienævnet 

Martin Schou Madsen


Letter about evaluation

Dear all,

The Study Board would like to remind teachers and students alike to conduct the course-evaluations, mid-term evaluations and also final evaluations.

The Study Board asks all professors with teaching to conduct mid-term evaluations of their courses half way through the term. The mid-term evaluation is a means to adjust and discuss expectations and conclusions internally on the course. It can be carried out orally and/or in writing, possibly using this questionnaire: Delfi (with: instructions) or this questionnaire: Individual. Please note that mid-term evaluations should not be forwarded to the Study Board.

The period of electronic final evaluation of the fall semester is from December 1st to 15th.

The period of electronic final evaluation of the spring  semester is generellay in May.

The evaluations should be conducted in connection with one of the last classes of the term. Ask your students to bring their computer or their mobile phone. They can get access to the electronic evaluation forms either by logging in through the evaluation link they have received or on: https://evaluering.ku.dk/  

It is important that the evaluation is done in connection with the teaching to make sure that as many students as possible use the opportunity to evaluate their courses.

Final evaluation of masters thesis is done in: this form

Final evaluation of bachelor’s project is done in: this form

Final evaluation of academic internship not connected to a course is done in: this form

On behalf of the Study Board,
Martin Schou Madsen

Oversigt over evalueringsrapporter på ToRS og Evalueringsplan for ToRS

Oversigten og rapporterne ses her